انواع و مزایای دال مجوف را بهتر بشناسید | کوبیاکس |بابلدک | یوبوت

انواع و مزایای دال مجوف را بهتر بشناسید | کوبیاکس |بابلدک | یوبوت وزن زیاد بتن در سقف‌های با دهانه بلند، نیروی زیادی به سقف وارد کرده و ما نه تنها باید با اعمال کردن بار خود سقف در طراحی سقفی قویتر در نظر بگیریم، بلکه این وزن زیاد بر اسکلت ساختمان نیز وارد می [...]